Jumat, 07 Januari 2022

Teks Pidato Perpisahan Kelas 6 SD bahsa jawa

sdn4cirahab.my.id Apa kowe wis tau nindakake pidato perpisahan? Akeh wong sing nganggep perpisahan minangka perkara sing sedhih. Semono uga perpisahan sing dumadi nalika kelas 6 SD (SD).

Ing wayah wisuda, sekolah biasane nganakake upacara perpisahan. Salajengipun panitia ndhatengaken wakil siswa kangge ngaturaken pidato ing ngarsanipun para rawuh.

Ananging supados saged paring pidhato ingkang sae, panjenengan kedah nata teks pidato perpisahan kanthi urut. Wiwit saka pambuka, isi, lan panutup.

Nulis Pidato Perpisahan Kelas 6 SD (1)

Kapethik saka Modul BPSC Bahasa Indonesia SD/MI Kelas VI anggitane Agus Sasono, saliyane nyiapake teks pidhato, ana sawetara bab kang kudu dikuwasani nalika pidhato, kayata: ing ngisor iki:

a. Intonasi

Intonasi sajrone pidhato kalebu tempo, jeda, lan tekanan swara. Stress gegandhengan karo banter utawa kelemahane tembung lan frasa sing diucapake. Banjur swarane kudu banter nalika pidato supaya pamirsa bisa krungu kanthi cetha.

b. Lafal

Lafal ing kasus iki tegese cara ngucapake tembung kanthi cetha lan gampang dirungokake. Lafal uga laras karo teges kang kinandhut ing tembung

c. Volume

Nalika menehi pidato, disaranake nggunakake volume sing banter lan gedhe. Iki bakal menehi swara luwih bobot lan wewenang.

d. Sikap Wicara

Nalika ana ing panggung, ucapake pidhato kanthi santai, andhap asor, lan aja negesake kekuwatane dhewe. Busana sing rapi, sopan, utawa miturut tema acara. Wonten ing pungkasan pidato nyuwun pangapunten dhumateng para rawuh menawi wonten kalepatan anggenipun pidato.

Tuladha pidato perpisahan kelas 6 kapethik saking buku Basa Jawi SD/MI Kelas 6 (2006) anggitanipun F. Seata kados mekaten:

Tuladha Pidato Perpisahan Kelas 6

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Sugeng Enjang.

Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah, bapak-bapak saha bapak-bapak siswa ingkang kinurmatan, saha kanca-kanca ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung awit saking paring rahmat saha pangayomanipun ing siyang menika kita saged makempal wonten ing papan menika saperlu pamitan.

Ing mriki kula minangka wakil saking kelas enem, ngaturaken agunging panuwun awit saking kersa Bapak Kepala Sekolah, guru-guru, saha bapak ibu siswa ingkang sampun rawuh wonten ing adicara perpisahan menika.

Langkung rumiyin ngaturaken agunging panuwun dhumateng Bapak Kepala Sekolah saha guru-guru ingkang sampun nem taun didik kula. Temtunipun para guru ingkang sampun nem taun anggenipun nggulawentah saha ngrembakaken potensi kita, asring ngalami kuciwa amargi sikap kita. Nanging, para guru tetep sabar lan ora bosen anggone ndhidhik. Sepisan malih kula matur nuwun.

Wonten ing kalodhangan punika kula ugi nyuwun pangapunten menawi wonten ing nem taun kapengker menika kathah ingkang sampun katindakaken, utawi tembung-tembung ingkang kirang mranani penggalihipun para guru. Sumangga ing dinten punika kita keparenga mbikak lawang pangapunten sageda-gedanipun.

Kawula ugi maringi piweling dhumateng para junior, mugi-mugi sasampunipun kula panjenengan sami tetep sregep sinau. Dadosaken tuladha ingkang sae saking kita, saha ingkang awon punika dipun uncalaken.

Wonten ing kalodhangan menika ugi nyuwun pamit saha nyuwun restu para guru, supados saged nglajengaken dhateng Sekolah Menengah Pertama (SMP) ingkang sampun kapilih. Janji yen ing SMP kita bakal sregep sinau kanggo nggawa jeneng apik sekolah kita.

Pungkasan, mung iku sing kudu kita ucapake. Nuwun sewu menawi wonten atur ingkang kirang mranani penggalih Bapak Kepala Sekolah, bapak ibu guru, saha para rawuh sedaya. matur nuwun.

Tuladha Pidato Perpisahan Kelas 6 (2)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ingkang kinurmatan

Bapak Kepala Sekolah, Bapak saha Ibu Guru, saha kanca-kanca ingkang kula tresnani.

Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung amargi saking sih rahmatipun kita saged makempal saperlu ngawontenaken acara perpisahan sekolah ing dinten menika.

Para rawuh ingkang kinurmatan, keparenga kula minangka wakil saking rencang-rencang ngaturaken pinten-pinten tembung wonten ing adicara perpisahan menika.

Sajrone sekolah, kita minangka siswa banget bangga lan matur nuwun marang kabeh guru sing wis mulang ing sekolah iki. Bapak saha Ibu Guru sampun paring piwulang ingkang sae sanget, mboten selektif anggenipun ndhidhik, sabar sanget, lan mboten lelah mbimbing. Berkat kerja keras para guru, kita bisa lulus SD iki. Mugi-mugi sedaya guru ingkang mucal wonten ing pawiyatan menika pinaringan kasarasan saha kabagyan tansah.

Kanggo kanca-kanca kabeh, pancen angel banget kanggo pisah karo sampeyan amarga wis enem taun. Kula ugi nyuwun donga supados rencang-rencang sedaya saged nglajengaken pawiyatan ingkang langkung inggil, inggih menika SMP, MTs, utawi lembaga pendidikan sanesipun supados saged nggayuh cita-cita ingkang sampun dipun idam-idamaken.

Pungkasaning atur kula ngaturaken agunging panuwun dhumateng Bapak saha Ibu Guru saha rencang-rencang tansah sukses. Pandonga kula kanggo kanca-kanca kabeh ... Amin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Tags :

SDN 4 CIRAHAB

KI HAJAR DEWANTARA

  • " Ing ngarso sang Tulodo " ( Di depan memberi Contoh )
  • " Ing Madyo Mangun Karso " ( Di tengah Memberi Bimbingan )
  • " Tut Wuri Handayani " (Di belakang Memberi Dorongan )

  • : SD Negeri 4 Cirahab
  • : 13 Februari 1980
  • : Cirahab Rt03/04 Kec. Lumbir
  • : sdn4cirahab@gmail.com
  • : 087878789224

Posting Komentar