Senin, 03 Januari 2022

Motivasi Belajar dalam Diri Siswa

 Pentinge ngerti upaya kanggo nambah motivasi siswa sinau minangka wiwitan sing apik kanggo ningkatake prestasi siswa ing Indonesia. Sejatine motivasi sinau mujudake panjurung tumrap siswa supaya bisa nggayuh ancas. Kathah siswa ingkang males utawi cuek dhateng kewajibanipun minangka siswa ingkang ndadosaken prestasi siswa ing Indonesia saya mudhun, wonten ugi siswa ingkang kepengin sinau utawi kepengin sinau, ananging amargi kirang motivasi, dados alangan kangge sinau. siswa nindakake kagiyatan sinau ing omah, uga ing sekolah. Mula, para siswa ing Indonesia kudu ngerti pentinge ningkatake motivasi sinau lan upaya sing bisa ditindakake kanggo nambah motivasi sinau lan semangat sinau kanggo masa depan sing cerah.


1. Wigatosipun Ningkataken Motivasi Sinau.

       Motivasi sinau nduweni peran kang wigati, utamane ing kagiyatan sinau kanggo siswa. Menawi saking rumiyin siswa boten gadhah tujuwan utawi motivasi ingkang dhasar kangge sinau, mula siswa anggenipun mangertosi utawi nyerna materi ingkang dipunsinau nalika proses pamulangan.

       Sinau akeh banget mengaruhi pangembangan dhiri siswa tumuju tataran kedewasaan, amarga sinau mujudake proses kanggo nyinau kawruh sing bener-bener ditindakake kapan wae, ora ana watesan lan pengaruhe gedhe kanggo urip siswa/siswa. Kanthi sinau siswa/siswa ugi saged pikantuk kawruh enggal ingkang temtunipun badhe migunani sanget kangge pagesangan siswa salajengipun ingkang saged ndadosaken siswa dhateng arah ingkang langkung sae saha nggayuh ancasipun. Mula motivasi nduweni peran kang wigati banget amarga kanthi motivasi ngrasa kesed bakal dikalahake, luwih dhuwur motivasi, luwih cilik kemungkinan telat sinau. 

       Motivasi sinau mujudake panjurung utawa stimulus tumrap siswa supaya luwih giat anggone sinau, gampang mangerteni materi saengga luwih efektif, ningkatake prestasi sinau, lan bisa ningkatake kapribaden siswa kanggo nggayuh ancas. Yen motivasi sinau siswa mundhak, siswa kasebut bakal luwih semangat nalika sinau.

2. Alasan siswa kangelan anggone sinau.

Kita kerep krungu siswa ngeluh kangelan anggone mangerteni materi, nglumpukake niyat sinau utawa nindakake tugas, malah lali utawa ora nggatekake tugas utawa kuwajibane minangka siswa, sing nyebabake prestasine para mudha ing Indonesia mudhun. Ing jaman saiki akeh faktor kang ndadekake siswa angel anggone sinau. Faktor-faktor utawa sebab-sebab siswa angel anggone nindakake kagiyatan pamulangan yaiku:

A.Eksternal Eksternal yaiku faktor saka njaba awake dhewe sing ndadekake siswa angel anggone sinau, yaiku:

 1. Sarana, ora sethithik siswa kangelan anggone sinau amarga. dening fasilitas ora nyukupi.
 2. Handphone, ing jaman kang sansaya canggih iki, bisa dimangerteni meh kabeh siswa ing Indonesia mesthi duwe HP sing akibate ndadekake utawa ngalihake siswa kanggo sinau, tinimbang sinau, yen dibarengi HP bisa nggeser fokus siswa marang HP. dolanan.media sosial utawa golek kesenengan liyane, sing nyebabake ora ngerti materi pelajaran, nuwuhake rasa males sinau luwih lanjut.
 3. Kesasar karo lingkungan, uga tingkat kangelan anggone ngrampungake saben tugas, nyebabake motivasi sinau

B.Internal Internal, yaiku faktor saka njero awake dhewe, yaiku:

 1. Swasana ati: utawa kanthi tembung liya swasana ati. pengaruhe banget ing sinau siswa, mesthi nambah swasana ati wajib langkah pisanan ing miwiti piwulangan. Kanthi swasana kang apik, siswa kanthi ora langsung bakal ngrasa nyaman lan nyepetake proses mikir utawa mangerteni siswa.
 2. Niat: Wewengkon sinau akeh, nalika niat ing siswa wis dibentuk wiwit wiwitan, sing kaya dhasar kanggo tetep fokus ing sinau. Kadhangkala siswa ora nduweni niyat sinau saengga ndadekake siswa angel sinau utawa mangerteni sawijining bidang pasinaon.
 3. Minset: utawa pola pikir, mesthi iki penting kanggo ana ing siswa. Kepriye pola pikire siswa kang kudu ditindakake. Kadhang kala pola pikire siswa nalika sinau yen angel ora sinau maneh utawa tundha wektu sinau lan nindakake tugas saka dosen/guru. Iku micu pakulinan ing siswa lan motivasi siswa dadi alon ilang.

Saliyane 6 faktor kang ndadekake siswa angel anggone sinau, uga ana sawetara faktor, antara liya amarga penyampaian materi dening guru ing sekolah isih kurang apik, prakara iki kerep kedadeyan ing saperangan sekolah ing Indonesia kang guru nindakake. ora nggatekake utawa ora nggatekake siswa sing wis mangerteni materi, diwenehi utawa dijlentrehake, sing bisa disebabake amarga guru kesusu utawa merga alasan liyane, kurang fasilitas penunjang ing pamulangan, lingkungan sinau sing ora trep utawa trep, swasana ati nalika sinau, lan ilang motivasi kanggo sinau.

3. Cara ngatasi nalika motivasi ing proses sinau suda

       Kanthi sawetara metode sinau sing bisa ditindakake kanggo nambah motivasi diri nalika sinau, yaiku:

 1. Pembelajaran online: kaya sing wis dingerteni saiki akeh banget aplikasi online sing menehi kawruh utawa sinau. SD nganti kuliah Saka macem-macem pilihan aplikasi, kita bisa nggunakake aplikasi sing menarik lan gampang dingerteni. Kajaba iku, sawetara aplikasi sinau duwe fitur sing nggawe pangguna ora bosen lan bisa dadi kesempatan kanggo nyuda motivasi sinau. Pembelajaran online visual bisa nggawe siswa luwih ngerti babagan pelajaran.
 2. Tuwuh rasa penasaran ing awak dhewe. Nalika motivasi sinau suda, gawe pitakonan babagan apa sing arep kita sinau. Mula kudu ana kekarepan kanggo mangsuli lan bakal ngerteni supaya bisa ngerteni kanthi luwih jembar wangsulane pitakon-pitakon kang wis digawe.
 3. Tulis prestasi sinau. Iki penting kanggo nambah motivasi siswa. Panyeratan kasebut mujudake ancas lan pangarep-arep sinau kayata piwulangan A = 85, tegese siswa kudu bisa nggayuh biji 85 kanggo piwulangan A. Dadi siswa bakal greget sinau supaya bisa nggayuh nilai kasebut kurang luwih.
 4. Menehi hadiah kanggo prestasi sinau (self award). Yen nilai kasebut wis digayuh, banjur menehi hadiah cilik, uga bisa nggawe sampeyan seneng supaya motivasi dadi pakulinan kanggo siswa. Hadiah mung arupa panganan favorit utawa barang sing ora mung gedhe lan larang nanging migunani kanggo nambah niat sinau.
 5. Ngowahi swasana sinau. Babagan iki nduweni pengaruh banget kanggo ningkatake motivasi sinau siswa, milih swasana sinau sing nyaman lan rapi supaya siswa fokus ing sinau.
 6. Gunakake metode pemahaman tinimbang hafalan. Bab iki wigati banget amarga akeh siswa mung nggunakake metode hafalan, sing kadhangkala sawise sawetara sasi utawa sadurunge ujian lali babagan materi utawa bab sing wis disinaoni utawa diapalake saengga akeh siswa kesed nalika sinau sanajan metode sing digunakake yaiku salah. Metode pemahaman luwih efektif tinimbang siswa dadi luwih ngerti apa sing disinaoni lan ngelingi materi luwih suwe. Kajaba iku, siswa bakal bisa mangsuli pitakonan trap lan mesthi motivasi siswa ora bakal suda.

       Motivasi minangka kunci kanggo nggayuh sukses. Motivasi uga mujudake panjurung tumrap siswa supaya bisa nggayuh ancas kayata cita-cita, nilai-nilai kang diarep-arep, lan liya-liyane kang mujudake prekara-prekara kang wigati kanggo diweruhi siswa ing Indonesia. Penurunan motivasi sinau ing siswa bisa kedadeyan amarga sawetara faktor internal (suasana ati, niat, pola pikir, lsp) lan faktor eksternal (fasilitas, ponsel, gangguan, lsp). Sejatosipun kathah godha ingkang ndadosaken siswa/siswa anggenipun nindakaken jejibahan, ananging ugi kedah eling, saged ngendhaleni dhiri saking maneka warni godaan, saha mangertos sejatosipun pentingipun ningkataken motivasi sinau ingkang badhe sanget pengaruhipun ing nggayuh tujuan utawa impen. Kajaba iku, perkembangan teknologi bisa nggampangake siswa nggayuh utawa entuk motivasi kanggo sinau nalika ana niyat kanggo nambah aktivitas sinau. Sajrone wektu, siswa mesthi ngerti pentinge motivasi sinau lan bisa ngetrapake ing urip saben dinane.

Tags :

SDN 4 CIRAHAB

KI HAJAR DEWANTARA

 • " Ing ngarso sang Tulodo " ( Di depan memberi Contoh )
 • " Ing Madyo Mangun Karso " ( Di tengah Memberi Bimbingan )
 • " Tut Wuri Handayani " (Di belakang Memberi Dorongan )

 • : SD Negeri 4 Cirahab
 • : 13 Februari 1980
 • : Cirahab Rt03/04 Kec. Lumbir
 • : sdn4cirahab@gmail.com
 • : 087878789224

Posting Komentar