Kamis, 06 Januari 2022

Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara dan Legenda Terbaik bahasa jawa

sdn4cirahab.my.id Kumpulan Cerita Rakyat Nuswantara Terpopuler Koleksi Cerita Rakyat Nuswantara
sdn4cirahab.my.id

Akeh cara sing bisa ditindakake Ibu kanggo nyenengake bocah cilik. Sampeyan bisa nggawa dheweke menyang papan wisata, nuduhake film, ngajak dheweke main game pendidikan, maca crita.

Jarang wong tuwa maca crita rakyat. Sejatine, saliyane kanggo hiburan, folklor uga kebak nilai budaya lan moral.

Mangkono, liwat folklor, sampeyan ora mung nyenengake bocah cilik nanging uga nambah wawasan babagan budaya. Dadi, apa wae crita rakyat sing bisa dicritakake kanggo bocah-bocah? Ing ngisor iki kumpulan crita rakyat Indonesia kang trep kanggo anakmu

1. Cerita Rakyat Kelingking Sakti

biyen, ing Jambi ana wong lanang lan wadon kang mlarat ora duwe anak. Sanajan wis puluhan taun mbangun omah, dheweke ora tau duwe anak. Kabeh gaweyan wis digawe, nanging asil mesthi ora ana gunane.

Nganti pungkasane, bojone nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa supaya dikabulake panyuwune kanggo duwe anak lanang. Sanadyan gedhene kaya driji cilik, dheweke gelem yen duwe anak.

Sawetara sasi mengko, bojone kabaripun ngandut anak. Jumbuh karo pandonga sing dijaluk bojone, putrane lair mung ukuran driji cilik. Senajan ukurane cilik, wong bebojoan tetep bersyukur lan tresna marang anake.

Ing sawijining dina, desa Jambi ditekani memedi wong lanang, yaiku Mbah Gergasi. Kabeh warga padha wedi, mula ora ana sing wani metu saka omah. Kanggo nylametake warga, raja desa Jambi uga ngajak rakyate supaya ngungsi menyang papan sing luwih aman.

Nanging, Kelingking ora gelem ngungsi, dheweke luwih seneng manggon ing desa kanggo ngusir mbah Gergasi. Sayange, niat iki diragukan dening warga amarga awak sing cilik banget.

Nanging Kelingking ora perduli. Saking kendel lan kepinteran Kelingking, dheweke bisa mateni dhemit kasebut kanthi dilebokake ing jurang. Mula saka iku Raja Desa Jambi ngurmati driji kelingking awujud pangkat senapati.

Salah satunggaling cariyos saking kempalan cariyos rakyat Indonesia ingkang misuwur ing nginggil inggih menika saking Jambi. Crita rakyat sing cekak lan menarik iki nduweni pesan moral kanggo bayi sampeyan. Salah sawijining pesen moral yaiku tansah nyuwun pitulungan marang Gusti Allah

Saben manungsa bakal ngadhepi masalah. Pramila lumantar cariyos ing nginggil, paring piwulang dhumateng si Kecil supados tansah ndedonga lan nyuwun pitedah dhumateng Gusti Ingkang Maha Kuwaos tumrap masalah ingkang dipun adhepi.

2. Cerita Rakyat Lutung Kasarung

Ing jaman rumiyin wonten kalih putri saking Kerajaan Pasundan. Yaiku Praburarang lan Purbasari sing rupane ayu banget lan kulite putih.

Sawisé Raja séda, Purbasari didhawuhi ngganti dhampar. Krungu mangkono, Praburarang rumangsa iri banget lan kepengin gawe cilaka Purbasari.

Dheweke mutusake menyang penyihir kanggo ngipat-ipati adhine, Purbasari. Mula raine lan awak Purbasari dadi ireng bintik-bintik ireng. Iki banjur didadekake alesan kanggo ngusir dheweke menyang alas, supaya tahta kasil dipindhah menyang Praburarang.

Nalika manggon ing alas, Purbasari kekancan karo kethek wulu ireng. Kethek kasebut jenenge Lutung Kasarung. Dheweke banget ngrawat lan tresna marang Purbasari.

Kanggo nulungi Purbasari, Lutung semedi ing papan sing sepi ing wulan purnama. Ora let suwe banjur ana tlaga cilik sing banyune bening banget. Lutung uga ngajak Purbasari adus ing sendhang.

Sing nggumunake, banyu saka sendhang iki bisa mulihake kaendahane. Purbasari bisa bali menyang pasuryan asline sing putih lan ayu.

Krungu mangkono, Praburarang krasa kuwatir. Dheweke kuwatir yen adhine ngrebut tahta. Banjur, dheweke nyedhaki adhine lan ngajak dheweke bersaing kanggo lenggahan raja.

Praburarang ngajak mbakyune sayembara supaya ayu-ayune tunangane. Purbasari nuduhake Lutung Kasarung minangka tunangane. Kangmase ngguyu lan ngrasa yen tunangane luwih nggantheng tinimbang kethek.

Nalika iku, lutung kasung owah dadi wujud asline. Pranyata iku pangeran kang rupane nggantheng. Prubararang pungkasane ngakoni kekalahane lan nyerahake tahta kerajaan marang adhine.

 

Crita kaloro ing ndhuwur kalebu ing kumpulan crita rakyat Indonesia sing paling populer. Pesan moral ingkang saged dipunpendhet saking cariyos menika inggih menika nindakaken kabecikan dhateng sinten kemawon.

Nilai-nilai moral kasebut bisa disinaoni saka Purbasari kang nduweni sipat welas asih marang sapa wae, kalebu kewan. Amargi kabecikan, piyambakipun ugi dipun ubengi lingkungan ingkang sae. Salah sijine yaiku lutung Kasarung sing banjur dadi pembantune.

3.  Cerita Rakyat Si Penakluk Rajawali

Jaman Biyen. , ana ratu ing Sulawesi Kidul kang duwe anak wadon pitu. Dicritakake yen duwe anak 7, salah sijine kudu ditawani garudha raseksa supaya kraton nyingkiri bilai.

Iki ndadekake raja sedhih lan mutusake kanggo mbukak sayembara. Sing sapa kasil nelukake Rajawali, yen wong lanang, bakal dijodhokake karo putrine. Yen dheweke dadi wanita, dheweke bakal diangkat dadi anggota kulawarga.

Mula akeh warga kang padha ngumpul nylametake putri kraton. Nanging, ora ana sing bisa ngalahake Elang.

Nalika Elang Raksasa nyedhaki lan arep mangan sang putri, ana wong anom teka nylametake dheweke nganggo tali lan badik. Dheweke uga bisa nyuduk lan mateni Elang. Putri pungkasane slamet lan bisa bali menyang kerajaan kanthi rasa lega lan ayem.

Sayange, wong enom banjur lunga lan ora teka kanggo njaluk upah. Pramila sang prabu mbuka sayembara malih kangge madosi ingkang nelukaken garudha.

Mula akeh warga kang ngaku nylametake sang putri. Begjanipun sang putri taksih ngertos pasuryanipun tiyang ingkang nylametaken piyambakipun. Dheweke uga bisa nemokake Juruwilujeng.

Sang Prabu banjur ndangu, "Yagene kowe ora teka ing kraton, kanggo nglumpukake janji yen sampeyan bisa nylametake anakku?" Atur wangsulane bocah mau: “Kula nylametaken sang putri boten amargi peparingipun, nanging abdi dalem ingkang ikhlas. Sanadyan sang prabu karsa dalêm, kula prêlu sadaya punika saking panyuwunipun sang putri."

Putri uga ngomong yen dheweke wis disenengi wong wiwit ketemu pisanan. Pungkasane, dheweke urip bebarengan lan seneng-seneng.

Piwulang ingkang saged kapendhet saking cariyos kaping gangsal ingkang kalebet ing kempalan cariyos rakyat Indonesia menika inggih menika wigatosipun tetulung tanpa pamrih. Iki bisa dideleng saka perjuangane bocah lanang sing ikhlas nylametake putrine.

Lumantar crita iki, Ibu bisa mulang bocah cilik apa iku ikhlas. Apa wae pitulung sing diwenehake, aja ngarep-arep balesan.

4. Cerita Rakyat Timun Mas

Ing Jawa Tengah uripe wong lanang lan wadon kang uripe sederhana nanging seneng. Nanging, dheweke durung dikaruniai anak. Saben bengi padha ndedonga marang Gusti Kang Maha Kuwasa supaya diparingi momongan.

Nganti pungkasane padha mutusake teka menyang guwa kanggo ketemu raksasa. Sing jarene, raksasa bisa menehi keturunan kanggo pasangan bojo.

Mesthi, sawetara wektu sawise ngemis, padha diwenehi wiji timun, sing mengko bakal tuwuh anak ing. Nanging raksasa menehi syarat, yen mengko bocahe wis umur 17 taun, raksasa bakal njupuk kanggo dipangan.

Bojo lan bojo ngrawat wit timun kanthi katresnan. Sawetara wektu banjur tuwuh timun emas. Sawise dibukak, ana bayi sing ayu ing njero lan dijenengi Timun Mas.

Taun-taun kepungkur, Timun Mas tuwuh dadi bocah wadon sing ayu banget lan nengsemake. Ibune Timun Mas wiwit kuwatir, amarga ora suwe anak sing ditresnani bakal umur 17 taun lan mesthi ana raksasa jahat.

Kanggo iku, dheweke dhawuh marang Timun Mas supaya mlayu saka raksasa lan menehi barang ajaib ing tas. Objek kasebut yaiku uyah, lombok, lan wiji timun.

Nalika raksasa ngoyak dheweke, Timun Mas mbalangake barang gaib kasebut menyang dheweke. Nganti pungkasan, dheweke bisa mateni raksasa kasebut. Dheweke bali menyang pangkone ibu lan bapake.

Mesthi wis kerep krungu critane Timun Mas kang kalebu ing kumpulan crita rakyat Indonesia ing dhuwur, ta? Crita iki menarik banget kanggo dicritakake marang bocah cilik, ta?

Iki amarga Timun Mas duwe sawetara pesen moral. Salah sawijining pesen moral yaiku tansah nyuwun pitulungan marang Gusti Allah. Aja njaluk tulung marang saliyane Gusti Allah, yen ora gelem urip ing bebaya.

5. Cerita Rakyat Bawang Merah Bawang Putih

Ing sawijining desa, ana bocah sing jenenge Bawang Putih karo bapake. Ibune Bawang Putih wis seda, mula bapake mutusake rabi maneh. Sayange, ibu tiri lan mbakyune sing jenenge Bawang Merah tansah tumindak ala marang Bawang Putih.

Kadurjanane mundhak nalika bapake seda. Bawang Putih dianggep kaya pembantu rumah tangga.

Ing sawijining esuk, Bawang Putih lagi ngumbah klambi ing kali. Amarga banyune deres banget, salah sijine klambine ibu tirine dikumbah.

Ngerti bab iku, ibu tiri langsung didukani lan njaluk supaya Bawang Putih nggoleki. Kanthi ati kang abot, dheweke lunga menyang pinggir kali golek klambine ibune. Pranyata klambi kasebut ditemokake dening mbah putri.

Si Mbah bakal menehi, nanging kanthi syarat Bawang Putih kudu ngancani nganti seminggu. Kanthi seneng Bawang Putih ngancani mbah putri. Saben dina dheweke nulungi lan ngopeni omah

Sawise seminggu, simbah mbalekake klambine ibune lan menehi hadiah marang Bawang Putih kanggo mbantu dheweke ngurus omah. Bebungah yaiku labu siam gedhe lan cilik. Bawang Putih milih sing cilik amarga ora gelem ngrepotake mbah putri.

Sawise mulih lan mbukak waluh, jebul isine emas. Ngerti bab iku, Bawang Merah mutusake tindak menyang omahe mbah putri lan meksa njaluk labu siam gedhe.

Dheweke ngarep-arep yen waluh wis gedhe, isine perhiasan bakal saya tambah akeh. Nanging, sawise waluh dibukak, sing katon ana kewan.

Crita Bawang Putih lan Bawang Merah sing dadi salah sijine kumpulan crita rakyat Indonesia cocok banget dicritakake marang anak-anakmu. Alesane, crita iki nduweni pesan moral sing mulangake bocah-bocah supaya tansah apikan.

Tumindak ala bakal diganjar. Kaya polah tingkahe Bawang Merah lan biyunge kang ala marang Bawang Putih. Ing pungkasan, dheweke entuk paukuman sing pantes kanggo tumindake.

Miturut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), legendha yaiku crita-crita saka jaman biyen kang ana gegayutane karo kedadeyan sejarah. Kathah ugi ingkang ngandharaken bilih legendha inggih menika cariyos kuna ingkang gegayutan kaliyan prastawa saha asal usulipun satunggaling papan.

Kanggo iku kudu nyritakake crita legendha marang bocah-bocah, supaya tansah eling marang kabudayan lan sejarahe negara ing Indonesia. Ing kene, 5 legenda sing bisa dicritakake marang bocah cilik.

1. Legendha Telaga Bidadari 

Ing jaman biyen ana sawijining nom-noman kang ayu rupane jenenge Awang Sukma kang manggon ing alas. Dheweke dadi panguwasa wilayah alas.

Ing sawijining dina, Awang krungu swarane wong wadon saka sendhang. Pranyata ing tlaga kasebut ana 7 bidadari ayu sing lagi adus. Awang ngintip bidadari saka mburi grumbul lan njupuk selendang siji.

Bareng wis rampung adus, para bidadari njupuk selendang lan bali menyang kahyangan. Nanging sing paling enom ora bisa bali amarga selendange dijupuk Awang Sukma. Dheweke ditinggal dening enem sedulure.

Nalika iku, Awang metu saka pandhelikane lan mbujuk si bungsu supaya manggon karo dheweke. Amarga wedi dhewekan, dheweke mutusake tetep karo Awang.

Tekan ngomah, Awang ndhelikake selendange putri ragil ana ing mburi kandhang. Dheweke nindakake iki amarga dheweke ora pengin malaekat dheweke mutusake bali menyang swarga.

Sawise urip bebarengan suwene suwe, dheweke pungkasane mutusake omah-omah lan duwe anak siji. Uripe seneng banget lan makmur. Nanging, rasa senenge wiwit surut nalika putri ragil nemokake selendange nalika arep njupuk pari saka lumbung.

Dheweke rumangsa sedhih lan kuciwa banget karo goroh Awang sajrone iki. Kanthi ati kang abot, dheweke mutusake bali menyang kahyangan lan ninggalake Awang lan putrane. Nanging, dheweke janji bakal kerep bali menyang bumi kanggo ngunjungi putri sing ditresnani.

Awang uga getun marang tumindake nganti saiki. Dheweke saiki urip dhewe karo putrane kanthi rasa getun.

Mula nganti saiki tlaga ing Kalimantan Kidul iki dijenengi Telaga Bidadari. Cerita rakyat ing dhuwur minangka salah sawijining tuladha kempalan folklor lan legendha Indonesia kang kebak pesan moral.

Salah sawijining pesen moral sing bisa disinaoni yaiku ora nyolong kanggo entuk apa sing dikarepake. Tumindak kanthi cara sing jujur ​​lan sah. Kaya dene Awang nyolong selendange putri ragil, akhire dheweke uga krasa getun amarga wis nglakoni.

2. Legendha Candhi Prambanan 

Jaman biyen, ing desa Prambanan ana kerajaan sing dipimpin dening Prabu Baka. Dheweke duwe anak wadon sing ayu jenenge Roro Jongrang.

Ing sawijining dina, Kraton Prambanan lagi perang karo Kraton Pengging kang dipimpin dening Bandung Bondowoso. Ing perang iku Prabu Baka kalah lan tiwas dening serangan Bandung Bondowoso. Dheweke banjur nguwasani kerajaan Prambanan ngganti Prabu Baka.

Weruh kaendahane Roro Jongrang, Bandung Bondowoso mutusake kanggo rabi karo dheweke. Nanging dheweke nolak kanthi menehi syarat sing ora bisa ditindakake dening Bandung Bondowoso. Syarate gawe candhi sewu sak bengi.

Berkat bantuan pasukan arwah, Bandung Bondowoso meh ngrampungake 1000 candi mung sajrone 1 bengi. Amarga kuwatir amarga kasil mbangun 1000 candhi, Roro Jonggrang mutusake kanggo nggugah bocah-bocah wadon ing Desa Prambanan kanggo nabuh lesung.

Swasana rame banget, jago kluruk bebarengan. Krungu swara kuwi, arwah-arwah mau langsung ninggalake gaweyane amarga wedi yen srengenge enggal njedhul. Nyatane, wektu iku mung 1 candhi sing kurang kanggo ngrampungake sewu candhi.

Bandung Bondowoso kaget lan nesu banget nalika ngerti usahane sing gagal. Dheweke banjur ngipat-ipati Roro Jongrang dadi reca.

Legendha pambentukan Candhi Prambanan minangka salah sawijining kempalan folklor lan legendha Indonesia kang trep kanggo dicritakake marang bocah cilik. Saliyane ngenalake sejarah marang dheweke, uga kanggo mulang sawetara pesen moral.

Salah sawijining pesen moral yaiku dadi wong sing mantep lan mantep ing pendirian sampeyan. Aja kaya Roro Jongrang sing nyoba nglanggar janji. Dheweke wis janji bakal nikah karo Bandung Bondowoso sawise 1000 candhi dibangun.

Nanging nyatane Roro Jonggrang nyoba kanggo ngalang-alangi. Yen pancene ora gelem omah-omah, mula dheweke kudune ngomong kaya ngono. Mula dheweke dikutuk dadi reca watu sing nganti saiki disimpen ing candhi paling gedhe sing dibangun Bandung Bondowoso.

3. Legenda Gunung Bromo Ing jaman

biyen, uripe wong enom jenenge Joko Seger kang tresna marang Roro Anteng. Padha ing katresnan lan mutusaké kanggo njaluk nikah rauh. Sayange, niat iki keganggu dening wong sing kuat lan jahat sing pengin ngrebut Roro Anteng.

Nanging Roro ora wani nolak amarga kuwatir yen ana kedadeyan ala sing ditindakake wong ala. Prawan ayu mau banjur gawe sarat. Dhèwèké dhawuh marang wong sekti supaya gawé segara ing Bromo ing wayah wengi.

Sayange, wong jahat mau setuju lan nyoba nggawe sumur ing Gunung Bromo nggunakake batok klapa utawa ing basa Jawa diarani batok. Kanggo ngalang-alangi usahane, Roro Anteng nabuh alu sega kanggo nggugah pitik-pitik mau supaya langsung kluruk.

Untung usahane kasil lan wong ala kalah amarga durung kasil gawe samudra. Kuwi sebabe Gunung Bromo dadi tumpul.

Merga nesu lan nesu banjur mbalang bathok klapa sing biyen saiki dadi Gunung Batok. Sawise kuwi, Roro Anteng bali menyang pangkone Joko Seger. Dheweke uga urip kanthi seneng.

Legenda Gunung Bromo minangka salah sawijining kempalan crita rakyat Indonesia sing bisa dicritakake marang anak-anakmu. Alesane, saliyane kanggo ngenalake sejarah marang anak, uga kanggo mulangake nilai-nilai moral sing ana ing crita kasebut.

Salah sawijining pesen moral sing bisa dipelajari yaiku ora meksa kekarepan. Kaya dene wong ala ing crita ing dhuwur. Dheweke nyoba ngrebut Roro Anteng sing jelas wis duwe calon bojo Joko Seger.

Nanging dheweke tetep kepengin rabi karo Roro Anteng senajan ora gampang. Sampeyan bisa mulang iki kanggo bocah cilik supaya ora meksa kekarepan utawa kepinginan.

4. Legendha Kawah Sikidang Dieng

Ing jaman rumiyin wonten kerajaan ingkang mewah lan endah. Salah sijine putri ing kerajaan kasebut jenenge Shinta Dewi. Dheweke misuwur amarga kaendahane sing luar biasa kaya bidadari, mula akeh pangeran sing pengin omah-omah.

Salah sijine pangeran sing arep nglamar dheweke yaiku Kidang Garungan. Pangeran kasebut misuwur kanthi kasugihan sing luar biasa, meh kabeh kemewahan sing diduweni. Kajaba iku, dheweke uga dikenal duwe kekuwatan gaib.

Ngerti bab iku, Putri Shinta Dewi sarujuk rabi karo Kidang Garungan. Sanadyan Shinta durung tau ketemu Kidang, nanging dheweke tetep yakin karo keputusane arep rabi karo pangeran sugih mau.

Nalika arak-arakan penganten arep dilaksanakake, Shinta Dewi kaget weruh raine Pangeran Kidang. Sanadyan awak kuwat lan tangguh, pranyata pasuryane kaya sirahe kidang lanang.

Ing sajroning atine Shinta Dewi kepengin nggagalake bebrayan nanging rumangsa yen keputusane bakal mengaruhi kamulyan kerajaane. Mula Shinta nggawe syarat sing bakal angel ditindakake dening Pangeran Kidang. Panyuwunan kasebut yaiku nggawe sumur sing jero banget lan gedhe.

Nanging Pangeran Kidang sarujuk. Kanthi semangat sing semangat, dheweke nyoba nggawe sumur gedhe. Ing tengah-tengah upayane, Shinta Dewi dhawuh marang prajurite supaya sumur kasebut ditutupi lemah maneh.

Pangeran Kidang dikubur ing lemah. Kanthi kekuwatan sing luar biasa, dheweke nyoba metu saka tumpukan bumi sing nyebabake geter lan permukaan lemah dadi panas.

Nanging, usahane ora sia-sia, dheweke ora bisa metu maneh saka tumpukan bumi. Lemah kang kedher lan njalari lumahing dadi panas banjur diarani Kawah Sikidang.

Amarga tumindak ala Shinta Dewi marang Pangeran Kidang, dheweke entuk laknat kanthi rambut gimbal lan raine ala. Kutukan gimbal ora mung dialami dening Shinta Dewi nanging uga kabeh anak turune.

Crita legend saka Kawah Sikidang iki minangka salah sawijining kempalan folklor lan legendha Indonesia sing cocok kanggo anakmu. Kajawi kangge nepangaken sejarah kadadosan papan dhateng bayi, ugi kangge mucal nilai-nilai moral.

Moral crita ing dhuwur yaiku janji kudu diugemi. Merga nglanggar janji bakal nglarani lan nglarani perasaane wong liya. Pramila, cariyos menika trep sanget dipundadosaken piwulang kangge lare alit supados tansah mbudidaya netepi janjinipun.

5. Legendha Tlaga Maninjau

Jaman biyen, ing sawijining desa ing sikile gunung Tinjau, Sumatera Barat, urip wong loro kang padha tresna-tinresnan. Wong loro mau jenenge Siti Rasani lan Giran. Kepengin cepet nikah, nanging salah siji sedulure Siti, Kukuban, ora setuju.

Dheweke ora setuju amarga dendam marang Giran sing ngalahake dheweke nalika pertandingan silat lan tatu sikile. Siti wis bola-bali mbujuk adhine supaya menehi restu, nanging adhine isih tetep ngeyel marang katresnane.

Ing sawijining dina, Giran lan Siti arep menyang alas golek obat kanggo adhine. Nalika mulih, slendhange Siti kecemplung ing kayu eri banjur sobek. Salah sawijining warga sing weruh kedadeyan kasebut nuduh dheweke nindakake perkara sing ngisin-isini lan nglanggar etika adat.

Mula Giran lan Siti digawa warga kanggo diadili. Pengadilan adat mutusake yen dheweke luput lan minangka paukuman sakarone kudu dibuwang menyang Kawah Gunung Tinjau supaya ora gawe cilaka masyarakat.

Giran nyoba nerangake apa sing kedadeyan, nanging ora ana warga sing percaya. Ing pucuk gunung Tinjau, sadurunge dibuwang menyang kawah, Giri ndedonga marang Allah. Ing pandonga nyuwun Gusti Allah njeblug gunung minangka tandha sing padha lugu.

Ora let suwe pasangan loro mau diusir, ana gunung Tinjau njeblug. Iku nyebabake lindhu gedhe lan ngrusak kabeh wilayah omah.

Jebule letusan mau njalari kawahe saya gedhe kaya telaga. Tlaga kasebut isih dikenal kanthi jeneng Tlaga Maninjau.

Legenda Danau Maninjau ingkang kalebet salah satunggaling kempalan folklor Indonesia menika kebak nilai moral. Pesen moral sing bisa disinaoni yaiku ora ngemu dendam lan duwe pikiran sing ala marang wong liya.

Kaya sing bisa diwaca ing crita ing dhuwur, Giran lan Siti didakwa nerak etika adat. Satemene padha ora nindakake babar pisan. Mulané, Gusti Allah ngélingké marang tumindak nistha iki liwat letusan gunung geni.

Saka crita iki, Ibu bisa mulang bocah-bocah yen duwe pikiran ala iku ora becik. Kanggo iku, Ibu isih maca crita iki kanggo bocah-bocah, ya!

Apa kowe wis maca kumpulan cerita rakyat Indonesia ing dhuwur nganti rampung ta? Mesthi wae kempalan crita rakyat cekak iki bisa didadekake crita kang ora mung narik kawigaten nanging uga mujudake edukasi. Mboten kesupen tansah nyelipaken pesan moral wonten ing cariyos ingkang badhe dipunandharaken Ibu.

Saliyane iku, legendha kang kinandhut sajrone kempalan crita rakyat Indonesia ing dhuwur uga bisa didadekake wawasan sejarah tumrap bocah-bocah. Supaya bocah cilik ora mung ngrungokake crita sing menarik, nanging uga sinau sejarah lan ngerti pesen moral.

Sanajan arang banget wong tuwa nyritakake crita rakyat iki marang anak-anake, nanging iki ora dadi masalah. Sawise kabeh, crita-crita kasebut apik banget lan apik. semangat

Tags :

SDN 4 CIRAHAB

KI HAJAR DEWANTARA

  • " Ing ngarso sang Tulodo " ( Di depan memberi Contoh )
  • " Ing Madyo Mangun Karso " ( Di tengah Memberi Bimbingan )
  • " Tut Wuri Handayani " (Di belakang Memberi Dorongan )

  • : SD Negeri 4 Cirahab
  • : 13 Februari 1980
  • : Cirahab Rt03/04 Kec. Lumbir
  • : sdn4cirahab@gmail.com
  • : 087878789224

Posting Komentar