Sabtu, 08 Januari 2022

Contoh Teks Wawancara Yang Baik, Benar dan Lengkap bahasa jawa

Pangertosan Wawancara

Wawancara inggih menika pacelathon antawisipun tiyang kalih, malah ingkang kedadosan antawisipun narasumber kaliyan ingkang narasumber. Tujuwan saka wawancara yaiku kanggo njupuk informasi sing akurat lan nyata saka sumber sing dipercaya. Wawancara ditindakake kanthi cara ngirimake pitakonan saka narasumber marang narasumber.


Tuladha Teks Wawancar

Ing ngisor iki ana tuladha teks wawancara kang ngemot unsur 5W + 1H.

5W + 1H sing tegese:

 1. What (Apa)?
 2. Who (Siapa)?
 3. Where (Dimana)?
 4. When (Kapan)?
 5. Why (Mengapa)?
 6. How (Bagaimana)?

Tuladha Wawancara 1:Tuladha teks wawancara singkat Polisi

kaliyanIlham : “Sugeng siyang, Pak.”

Pak Waluyo : “Sugeng siyang”.

Ilham : “Jenengku ilham, Pak. Aku bisa ngerti jenengmu?"

Pak Waluyo : “Mesthi wae. Jenengku Waluyo."

Ilham : “Aku arep takon aturan lalu lintas. Tuladhanipun tata tertib lalu lintas menapa Pak?”

Pak waluyo : “Akeh banget contone aturan ngenani tata tertib lalu lintas. Antarane sopir kendaraan bermotor kudu nduweni SIM (SIM), pengendara motor kudu nganggo helm, manut lampu lalu lintas, lan manut rambu-rambu lalu lintas. Yen arep nyabrang dalan kudu liwat dalan sing nyabrang kayata jembatan pejalan kaki utawa zebra cross.”

Ilham : “Sampeyan bisa ngomong apa fungsine aturan lalu lintas, Pak?

Pak Waluyo : “Yen dideleng fungsine aturan lalu lintas iku kanggo ngatur pengguna dalan. Supados lalu lintas ing margi saged tumata lan ugi tertib. Yen ora ana aturan lalu lintas, mesthine para pengguna dalan bakal nindakake apa wae sing dikarepake. Lan sing bakal nyebabake macet. Kajaba iku, uga bakal nyebabake kacilakan. Dadi, aturan lalu lintas uga kanggo njaga kaslametane para pengguna dalan dhewe.”

Ilham : “Dadi kabeh wong kudu manut lan manut tata tertib lalu lintas ta, Pak?

Pak Waluyo : “Ya mesthi, amarga iku wajib!”

Ilham : “Matur nuwun, Pak, sampun paring kalodhangan, kula sampun mangertosi pentingipun aturan lalu lintas.”

Pak Waluyo : “Matur nuwun. Ojo lali dek, patuhi aturan lalu lintas!

Ilham : “Inggih pak”.

 

Tuladha Wawancara 2: Wonten ing ngandhap menika wawancara kaliyan guru ngengingi pencabutan kurikulum 2013.

Pewawancara : Sugeng enjing Pak,

Narasumber : Sugeng enjing dek,

Pewawancara : Keparenga kula badhe wawancara?

Narasumber : Nggih, Dek, kanthi bungah, mangga!

Pewawancara : Nuwun sewu pak, inggih sampun ngertos kurikulum 2013 dipuncabut lan dipun wangsulaken wonten ing KTSP. Kepiye panemumu minangka guru utawa guru?

Narasumber : Kula kinten langkah-langkah ingkang sampun dipuntindakaken dening pemerintah menika sampun leres.

Pewawancara: Apa alasan sampeyan setuju karo langkah sing ditindakake dening pemerintah iki?

Narasumber : Sejatosipun kurikulum 2013 menika kalebet kurikulum ingkang sae amargi nengenaken nilai-nilai karakter dhateng siswa saha siswa, ananging kurikulum menika taksih kirang efektif menawi dipundadosaken sapunika amargi taksih kathah masalah-masalah ingkang ngalang-alangi kawujudan ancasipun. kurikulum anyar.

Pewawancara : Kendala menapa ingkang ngalang-alangi, Pak?

Narasumber : Ana akeh faktor, kayata ora ana buku pendukung, kurang persiapan guru lan sekolah amarga kurang sosialisasi.

Pewawancara : Lha sakmenika panjenengan mboten nampi sosialisasi saking pemerintah?

Narasumber : Kula dereng nampi sosialisasi saking pemerintah. Nganti saiki aku sinau saka maca ing internet lan saka seminar sing dianakake sekolah.

Pewawancara : Lha njenengan nggih kados pundi malih kurikulum wonten KTSP?

Narasumber : wangsulipun kurikulum dhateng KTSP ndadosaken lega lan gampil anggenipun mulang.

Pewawancara : Lajeng kados pundi pangajeng-ajeng panjenengan dhateng pamarentah?

Narasumber : Mugi-mugi pamarentah ngrevisi kurikulum 2013 supados sampurna lajeng nindakaken sosialisasi ing sekolahan. Kanthi cara iki kita kabeh bisa siyap nindakake.

Pewawancara : Nuwun sewu Pak, mugi-mugi pemerintah saged mirengaken pangajeng-ajeng panjenengan.

Pramila pirembagan kita babagan Tuladha Teks Wawancara. Muga-muga bisa migunani.

Tags :

SDN 4 CIRAHAB

KI HAJAR DEWANTARA

 • " Ing ngarso sang Tulodo " ( Di depan memberi Contoh )
 • " Ing Madyo Mangun Karso " ( Di tengah Memberi Bimbingan )
 • " Tut Wuri Handayani " (Di belakang Memberi Dorongan )

 • : SD Negeri 4 Cirahab
 • : 13 Februari 1980
 • : Cirahab Rt03/04 Kec. Lumbir
 • : sdn4cirahab@gmail.com
 • : 087878789224

Posting Komentar