Jumat, 07 Januari 2022

Contoh Teks Pidato Singkat Tentang Kebersihan bahasa jawa

sdn4cirahab.my.id Pidhato mujudake kegiyatan micara ing ngarepe wong akeh kanthi ngrembug tema tartamtu. Pidhato nduweni tujuwan kanggo menehi pangerten utawa informasi lan pengaruhe wong liya ngenani gagasan kang diwedharake.

Kanthi gamblang, andharan sajrone pidhato kaperang dadi telung perangan, yaiku pambuka utawa pambuka, isi, lan panutup. Perangan pambuka bisa awujud salam, panuwun, lan latar mburi masalah. Perangan isi awujud gagasan kang arep diwedharake lan perangan panutup isine dudutan, pamrayoga, lan panuwun.

Wonten ing pagesangan sosial utawi sekolah, pidhato asring dipunpanggihaken wonten ing acara-acara tartamtu. Tema miturut jinis acara lan papan ngendikane pidhato. Bisa uga tema agama, akademik, sosial, utawa kebersihan.

Tema karesikan mujudake salah sawijine tema pidhato kang cukup kerep diandharake. Alesane, njaga karesikan iku penting ing urip sosial lan ing sekolah. Dadi, kaya apa teks pidato singkat babagan karesikan? Iki contone. 

Pidhato Cekak Kabersihan

Contoh Teks Pidato Cekak Kabersihan (1)

Mengutip buku Kumpulan Pidato Prasaja anggitanipun Sriyatun, ing ngandhap punika tuladha pidato singkat babagan karesikan:

Irah-irahanipun: Karesikan Iku Bagian saka Iman

Assalamualaikum wr. wb.

Hamdaan Wa Syukron lillah, Solaatan wa salaaman ala rosulillah, amma ba'du.

Ingkang kinurmatan Bapak saha Ibu guru ingkang satuhu kinurmatan ing adicara punika, saha para rawuh saha para rawuh ingkang dahat kinurmatan, saha para kanca ingkang kula hormati. Keparenga kula (jeneng) saking (jeneng sekolah). Wonten ing kalodhangan punika kula badhe ngaturaken pidato kanthi irah-irahan 'Karesikan iku Bageyan saka Iman.'

Ingkang sepisan, kita kedah mangertosi bilih lingkungan menika minangka papan ingkang kedah dipungayutaken kaliyan kita sedaya manungsa. Dadi, kita kudu njaga lingkungan kanthi becik supaya Bumi nggawa keuntungan, ora rugi lan malah bencana kanggo kita. Salah sawijine cara kanggo nyegah lingkungan supaya ora nyebabake bencana kanggo kita yaiku njaga karesikan lingkungan.

Kangge njagi karesikan lingkungan, langkung rumiyin kita kedah mangertosi menapa tegesipun karesikan lingkungan. Tegesipun karesikan lingkungan ingkang sejatosipun inggih menika kawontenan lingkungan ingkang trep kangge panggenan manungsa, ingkang saged dipunjagi kawontenan fisik kesehatan manungsa. Mula kita kudu njaga karesikan lingkungan supaya bisa nyiptakake panguripan sing layak lan sejahtera.

Kanca-kanca sing seneng, njaga karesikan lingkungan minangka cara sing paling apik kanggo nyegah macem-macem penyakit sing mengintai ing musim udan kaya saiki. Njaga karesikan lingkungan saged dipunwiwiti saking ngresiki sekolah ingkang kita tresnani. Yen sekolah kita resik, wong liya ora bakal sungkan-sungkan niru pakulinan sing apik nalika ngresiki sekolah. Kita minangka warga sekolah iki uga bisa kena pengaruh positif, yaiku kegiatan belajar mengajar dadi nyaman amarga lingkungan sekolah kita resik.

Njaga karesikan lingkungan sekolah bisa ditindakake kanthi cara mbuwang sampah ing lingkungan sekolah kita menyang tong sampah, nindakake kegiatan piket kelas saben dina kanthi rutin lan kanggo ngresiki lingkungan sekolah saka sarang lemut Ades Aegypti sing nyebabake demam berdarah. .

Kanca-kanca, minangka panutuping paribasan ingkang ngandharaken bilih karesikan menika kalebet saking Iman, dados menawi wonten tiyang ingkang boten nggatosaken karesikan menika satemene dudu tiyang ingkang imanipun. Ing salajengipun kula ugi mugi-mugi kita minangka manungsa saged langkung giat njagi karesikan lingkungan.

Sekedhik pidato saking kula, kirang langkung kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum wr. wb.

Tags :

SDN 4 CIRAHAB

KI HAJAR DEWANTARA

  • " Ing ngarso sang Tulodo " ( Di depan memberi Contoh )
  • " Ing Madyo Mangun Karso " ( Di tengah Memberi Bimbingan )
  • " Tut Wuri Handayani " (Di belakang Memberi Dorongan )

  • : SD Negeri 4 Cirahab
  • : 13 Februari 1980
  • : Cirahab Rt03/04 Kec. Lumbir
  • : sdn4cirahab@gmail.com
  • : 087878789224

Posting Komentar