Selasa, 11 Januari 2022

Contoh RPP 1 Lembar Kelas 5 SD MI Tahun Pelajaran 2021/2022

 sdn4cirahab.my.id - Ing ngisor iki RPP 1 Lembar Kelas 5 SD MI Taun Ajaran 2021/2022 minangka bahan ilustrasi gawe piranti pasinaon.

Tuladha RPP Kelas 5 SD MI taun ajaran 2021/2022 mujudake perangan saka piranti pamulangan kang kudu diduweni guru sadurunge mulang.

Sajroning nindakake kagiyatan pamulangan, dibutuhake rancangan supaya pamulangan bisa lumaku kanthi becik.

RPP dikembangake saka silabus kanggo ngarahake kagiyatan sinau siswa ing upaya nggayuh Kompetensi Dasar (KD).

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) inggih menika rancangan ingkang ngandharaken kagiyatan pamulangan miturut tata cara kangge nggayuh kompetensi dasar ingkang dipunandharaken wonten ing Standar Isi saha dipunandharaken wonten ing silabus

RPP ingkang ngandharaken tata cara saha organisasi pamulangan kangge nggayuh Kompetensi Dasar (KD) ingkang dipuntemtokaken. ing Kompetensi Inti (KI). ) lan dijlentrehake ing silabus.

RPP dados pedoman kangge wali kelas saha guru mata pelajaran anggenipun nindakaken pamulangan jumbuh kaliyan rambu-rambu ingkang sampun dipuntemtokaken.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, wis ngetokake kabijakan anyar babagan panyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Kawicaksanan anyar kasebut awujud penyederhanaan rencana pamulangan kanthi nggatekake prinsip efisiensi, efektifitas, lan orientasi siswa.

Efisien tegese panulisan RPP ditindakake kanthi bener lan ora mbutuhake wektu lan tenaga sing akeh. Efektif tegese rencana pamulangan ditulis kanggo nggayuh ancas pamulangan.

Dene berorientasi siswa ateges panyeratan RPP ditindakake kanthi nimbang kesiapan, minat, lan kabutuhan sinau siswa ing kelas.

Kawicaksanan penyederhanaan RPP iki diterbitake selaras karo Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 babagan Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Ana 13 (telulas) komponen RPP kang wis diatur ing Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 ngenani Standar Proses Pendidikan Dasar lan Menengah lan kabeh komponen kasebut kudu ana ing panyusunan RPP.

Lumantar penyederhanaan rantamaning pamulangan menika, para guru bebas damel, milih, ngembangake, saha ngginakaken rantamaning pamulangan jumbuh kaliyan prinsip efisien, efektif, saha berorientasi siswa.

Komponen pembelajaran disederhanakake dadi (telung) komponen inti. Ing ngisor iki minangka telung komponen saka RPP sing disederhanakake.

1. Tujuan Pembelajaran

TujuwanTujuwan pamulangan ditulis jumbuh karo Kurikulum 2013 lan kabutuhan pasinaon siswa, dene tujuwan pasinaon ngandharake proses lan asil pasinaon kang dikarepake bisa digayuh siswa jumbuh karo kompetensi dasar.

Sasaran pamulangan digawe adhedhasar kompetensi inti, kompetensi dasar, lan indikator kang wis ditemtokake.

2. Langkah-langkah Pembelajaran

Langkah-LangkahLangkah-langkahditulis kanthi efektif awujud kegiyatan kang langsung bisa nggayuh Kompetensi Dasar.

Senadyan mangkono, kagiyatan pamulangan isih ditindakake kanthi interaktif, inspiratif, nyenengake, tantangan, lan motivasi siswa.

Ing kagiyatan pamulangan, para siswa diajak melu kanthi aktif, nyediakake papan kanggo kreatifitas, lan kamardikan miturut bakat, minat, lan perkembangan fisik lan psikologis.

3. Penilaian Pembelajaran (Assesment)

Kawicaksanan penyederhanaan rencana pamulangan menika nggampilaken guru anggenipun damel RPP, saengga namung saged dipundamel wonten satunggal halaman, amargi simplifikasi rencana pamulangan boten mbetahaken angka. saka syarat kaca.

Dene guru kang wis gawe RPP kanthi format kang ngrujuk marang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 ngenani Standar Proses Pendidikan Dasar lan Menengah, isih bisa nggunakake format RPP kang wis digawe sadurunge.

Guru uga bisa ngowahi format RPP kang wis digawe jumbuh karo prinsip efektif, efisien, lan berorientasi siswa.

Ing ngandhap menika tuladha RPP Kelas 5 SD MI Tahun Pelajaran 2021/2022 adhedhasar Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019. Contoh RPP Kelas 5 SD MI Tahun Pelajaran 2021/ Taun 2022 kapendhet saking materi Kurikulum 2013 semester 2 (loro).

Guru saged damel rantamaning pamulangan piyambak-piyambak adhedhasar prinsip-prinsip ngembangaken RPP ingkang pungkasan, ingkang efektif, efisien, saha berorientasi siswa.

Silahkan diunduh contoh lembar tahun ajaran 2021/2022 pada link

RPP 1 SD MI kelas 5 RPP K13 – Unduh

contoh RPP 1 lembar SD MI tahun ajaran 2021/ 2022, liyane bisa diundhuh ing link ing ngisor iki

 • Contoh RPP 1 Lembar Kelas 1 SD/MI – Unduh
 • Contoh RPP 1 Lembar Kelas 2 SD/MI – Unduh
 • Contoh RPP 1 Lembar Kelas 3 SD/MI – Unduh
 • Contoh RPP 1 Lembar Kelas 4 SD/MI – Unduh
 • Contoh RPP 1 Lembar Kelas 5 SD/MI – Unduh
 • Contoh RPP 1 Lembar Kelas 6 SD/MI – Unduh

Menika contoh lembar RPP 1 Kelas 5 SD MI Tahun Ajaran 2021/2022 miturut Surat Edaran Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 Semoga bermanfaat.

Tags :

SDN 4 CIRAHAB

KI HAJAR DEWANTARA

 • " Ing ngarso sang Tulodo " ( Di depan memberi Contoh )
 • " Ing Madyo Mangun Karso " ( Di tengah Memberi Bimbingan )
 • " Tut Wuri Handayani " (Di belakang Memberi Dorongan )

 • : SD Negeri 4 Cirahab
 • : 13 Februari 1980
 • : Cirahab Rt03/04 Kec. Lumbir
 • : sdn4cirahab@gmail.com
 • : 087878789224

Posting Komentar