Sabtu, 18 Desember 2021

Penerapan Nilai Disiplin Pada Peserta Didik Di Sekolah Dasar

Sdn4cirahab.my.id Pendidikan minangka kabutuhan dhasar manungsa. Manungsa ing saben lelampahan urip ora bisa uwal saka proses sinau. Pendhidhikan pisanan sing kita tampa asalé saka kulawarga. Pendhidhikan ing Indonesia kaperang dadi telu, yaiku formal, nonformal, lan informal.

Pendidikan formal yaiku pendhidhikan sing dianakake ing sekolah umume. Umume pendhidhikan non-formal ditemokake ing umur dini lan pendidikan dhasar kayata TPA ditemokake ing saben masjid utawa desa.

Pendhidhikan informal minangka dalan pendhidhikan kulawarga lan lingkungan arupa kagiyatan pamulangan mandiri kang ditindakake kanthi sadar lan tanggung jawab. 

Pendhidhikan karakter mujudake wujud kagiyatan manungsa kang ana tumindak pendhidhikan kanggo generasi sabanjure.

Tujuwan pendhidhikan karakter yaiku kanggo mbentuk perbaikan dhiri individu kanthi terus-terusan lan nglatih kemampuan diri supaya bisa urip kanthi becik. 

Dhéfinisi disiplin kanthi etimologis asalé saka basa Inggris discipline, sing tegesé penganut utawa pandherek.Disiplin miturut Depdiknas (2010:9) yaiku tumindak kang nedahake tata laku tertib lan manut maneka aturan lan pranatan.

Indikator nilai kedisiplinan miturut Depdiknas (2010: 26) inggih menika: biyasa tepat waktu, biyasa manut pranatan saha ngagem busana manut pranatan. 

Ngelingi ing jaman milenial iki, para siswa wis ngerti teknologi sing canggih kuwi.

Contone, alat komunikasi sing bisa diarani ponsel. Malah bocah cilik saiki wis ngerti carane nggunakake HP. Aplikasi ing HP mbantu sinau kayata ngrampungake tugas.

Ananging panganggone aplikasi kasebut asring disalahake dening siswa, sanajan saka kerep nggunakake HP bakal ndadekake siswa ora nduweni sikap disiplin. 

Disiplin kudu ditanam wiwit SD. Yen sikap disiplin ora ditanem saka ngisor, mesthine ing tembe para siswa iki ora nduweni nilai-nilai kedisiplinan sing bisa nyebabake akibat sing ora becik kanggo masa depan.

Disiplin bisa diwulangake luwih dhisik saka lingkungan kulawarga. Wong tuwa ing kulawarga nduweni pengaruh banget marang sukses utawa gagal ndidik karakter anak.

Mbangun karakter ora gampang amarga karakter ora bisa diwarisake utawa diwarisake kaya ngono, nanging kanthi mbangun terus-terusan lan terus-terusan liwat pola pikir lan tumindak sing nyata. 

Sawise lingkungan kulawarga, disiplin uga diwulangake ing lingkungan sekolah, ing sekolah mesthi ana aturan sing kudu ditindakake kabeh siswa.

Menawi siswa nerak pranatan ingkang sampun wonten, badhe pikantuk sanksi utawi paukuman, kados mekaten guru nerapaken disiplin dhateng siswa.

Menawi wonten siswa ingkang boten nggatosaken disiplin, peran guru menika wigatos sanget, guru ugi kedah saged paring tuladha kedisiplinan dhateng siswanipun.

Guru uga kudu tansah paring motivasi lan pituduh supaya siswa nduweni sikap disiplin kang dhuwur.

Contone, isih akeh siswa sing kerep telat mlebu sekolah. Yen pakulinan ora diilangi, bisa duwe pengaruh ing tingkat sabanjure.

Malah bisa tekan jenjang perguruan tinggi utawa bisa uga ana ing urip sing bakal teka, mula disiplin kudu tansah diterapake ing saben dinane saben wong.

Nilai disiplin bisa mbentuk karakter sing apik ing saben wong. 

Tags :

SDN 4 CIRAHAB

KI HAJAR DEWANTARA

  • " Ing ngarso sang Tulodo " ( Di depan memberi Contoh )
  • " Ing Madyo Mangun Karso " ( Di tengah Memberi Bimbingan )
  • " Tut Wuri Handayani " (Di belakang Memberi Dorongan )

  • : SD Negeri 4 Cirahab
  • : 13 Februari 1980
  • : Cirahab Rt03/04 Kec. Lumbir
  • : sdn4cirahab@gmail.com
  • : 087878789224

Posting Komentar